Wprowadzenie 

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Logmaster Sp. z o.o. – Sp. k. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez Logmaster Sp. z o.o. – Sp. k. i służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Logmaster Sp. z o.o. – Sp. k..

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Logmaster Sp. z o.o. – Sp. k.  w związku w rozporządzeniem RODO.

 §1 Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. zarejestrowana pod nr KRS 0000373929 w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 125-00-20-257, REGON 01036376.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Logmaster Sp. z o.o. – Sp. k.  nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@logamster.pl

 §3 Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  w następujących celach:
1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę oferowaną przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3. realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  w związku z prowadzeniem działalności – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
6. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia,
7. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
8. realizacji przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  lub usług/dostaw świadczonych przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
10. wewnętrznych celów administracyjnych Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. lub realizacji zlecenia/usługi/dostawy, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
12. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  § 4 Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.:
1. podmiotom i organom, którym Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
3. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie, transportowe i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k..
5. na podstawie odrębnej zgody partnerzy Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. w celu uzyskania specjalnej oferty.

 §5 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k..

 §6 Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.,
4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.,
8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  stanowiących podstawę tego przetwarzania. 

§7 Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§8 Wymóg podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.

Państwa dane osobowe zostały podane Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k.  dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k..

 §9 Źródło pochodzenia danych
informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. 

§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k. umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Logmaster Sp. Z o.o. – Sp.k., przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.

Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Pełny tekst rozporządzenia dostępny tutaj